วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

โครงการงานเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.2552

โครงการ
งานเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.2552
ชื่อโครงการ : โครงการงานเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ พ.ศ.2552
กิจกรรมในโครงการ :
-กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
-กิจกรรมการออกร้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
-กิจกรรมสอยดาว
-กิจกรรมสวนสนุก
-กิจกรรมสวนอาหาร
-กิจกรรมเวทีกลาง ประกอบด้วย การขับร้องเพลงของดนตรีวงบูรณ์แบน, การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 2 , การประกวดหนูน้อยคริสต์มาสและปีใหม่ 2552 ทั้งชายและหญิง อ.1-ป.2 , การแสดงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 และ 3
-กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
-กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคของโรงเรียน
-การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคของพ่อค้า แม่ค้าและบุคคลทั่วไป
แผนงาน : การบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา และประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ลักษณะโครงการ : โครงการเริ่มใหม่
สถานที่ดำเนินโครงการ : ภายในบริเวณโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2551


หลักการและเหตุผล
วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนเกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างพากันจัดงานเฉลิมฉลองกันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา บ้างก็จัดงานเล็กๆ ภายในครอบครัว ในหน่วยงาน หรือในองค์กรต่างๆ และในบางประเทศรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองให้แก่ประชาชน
การจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามบางอย่างได้ถูกละเลยไป เช่น การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การมอบของขวัญและขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ การส่งความสุขด้วย ส.ค.ส. ฯลฯ แต่ในสภาพปัจจุบัน เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มักไปเน้นหนักที่การจัดงานเฉลิมฉลอง งานเลี้ยงสังสรรค์ การแลกเปลี่ยนหรือจับสลากของขวัญ ภายในกลุ่มเพื่อนและคนรู้จัก ขาดความรู้ความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมบางประการดังกล่าวที่หายไป ดังนั้นหากสามารถที่จะหาวิธีเสริมสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนได้แล้ว ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเข้าใจและเกิดการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ร่วมกบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จึงได้พิจารณาจัดโครงการ งานเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2552 ขึ้นเพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องลงไปในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง การเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นในโครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดีงาม
3.เพื่อเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งของไทยและสากล
4.เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ
5.เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมภายในโครงการ
6.เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
7.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
8.เพื่อจัดหาเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
1.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.3)
2.มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (มาตรฐานที่ 7 ข้อ 7.4)
3.มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี (มาตรฐานที่ 8 ข้อ 8.2)
4.มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว (มาตรฐานที่ 8 ข้อ 8.3)
5.มีการจัดกิจกรรม กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.2)
6.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.3)
7.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.4)
8.มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.5)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.1)
2.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.4)
3.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.5)
4.มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น (มาตรฐานที่ 7 ข้อ 7.4)
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น (มาตรฐานที่ 7 ข้อ 7.5)
6.ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ (มาตรฐานที่ 8 ข้อ 8.2)
7.ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ (มาตรฐานที่ 8 ข้อ 8.3)
8.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.2)
9.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.3)
10.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.4)
11.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา /นันทนาการ (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.5)
12.มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย (มาตรฐานที่ 15 ข้อ 15.6)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เชิงปริมาณ
1.มีผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.2552 ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน
2.นักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆ ในงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.2552 ไม่ต่ำกว่า 500 คน

เชิงคุณภาพ
1.มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดชุดการแสดงบนเวทีกลาง ไม่ต่ำกว่า 20 ชุด
2.มีผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดหนูน้อยคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ.2552 ทั้งประเภทชายและหญิง ไม่ต่ำกว่า 50 คน
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จัดกิจกรรมออกร้านไม่ต่ำกว่า 7 ร้าน
4.บัตรกิจกรรมสอยดาวจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ใบ

สถานที่ดำเนินโครงการ
ภายในบริเวณโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2551 ระหว่างเวลา 15.00 น.-21.00 น.

กิจกรรมในโครงการ
1.กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
2.กิจกรรมการออกร้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 7 ร้าน (ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.2/1, ม.2/2, ม.3/1 และ ม.3/2) บริเวณหน้าอาคาร 1
3.กิจกรรมสอยดาว บริเวณหน้าอาคาร 1 โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
4.กิจกรรมสวนสนุก บริเวณสนามฟุตบอล โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
5.การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคของโรงเรียน พ่อค้า แม่ค้าและบุคคลทั่วไป บริเวณหน้าอาคาร 2 โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
6.การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคของโรงเรียน โดยชุมนุมสหกรณ์
7.กิจกรรมสวนอาหาร บริเวณด้านข้างโรงพลศึกษา โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
8.กิจกรรมเวทีกลาง (ในโรงพลศึกษา) ประกอบด้วย
8.1. วันที่ 24 ธ.ค.2551 การขับร้องเพลงของดนตรีวงบูรณ์แบน, การแสดงของนักเรียนชั้น อ.1/1 ,อ.1/2, อ.2/1, อ.2/2, อ.3/1, อ.3/2, อ.3/3, ป.1 และ ป.2
8.2. วันที่ 25 ธ.ค.2551 การขับร้องเพลงของดนตรีวงบูรณ์แบน, การประกวดหนูน้อยคริสต์มาสและปีใหม่ 2552 ประเภทชายและหญิง (ระดับชั้น อ.1-ป.2 ) และการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2 และ ม.3
9.กิจกรรมการประกวดร้องเพลงดนตรีไทยลูกทุ่ง (เวทีชั่วคราวหน้าโรงพลศึกษา) รุ่นอายุ 7-10 ปี และ 11-15 ปี
9.1.วันที่ 24 ธ.ค.2551 รอบคัดเลือก
9.2.วันที่ 25 ธ.ค.2551 รอบชิงชนะเลิศ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
1.รายได้จากการขายบัตรจัดกิจกรรมสอยดาว
2.รายได้จากการเก็บค่าบำรุง จากพ่อค้า แม่ค้าและบุคคลทั่วไป ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงการ
3.ส่วนแบ่งรายได้จากสวนสนุก
4.รายได้จากเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ ผู้อุปถัมภ์ ผู้สนับสนุน และผู้บังคับหน่วยต่างๆ เป็นค่าถ้วยรางวัล สายสะพาย ของขวัญ ของรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน เข้าร่วมประกวดหนูน้อยคริสต์มาสและปีใหม่ ชุดการแสดง และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ทรัพยากรที่ใช้
1.เวทีขนาด 4X8 เมตร พร้อมเครื่องเสียงและเครื่องไฟของโรงเรียน
2.ไฟประดับตกแต่งสถานที่ (เช่า)
3.เต็นท์จำนวน 12 เต็นท์ (ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารต่างๆ ภายในค่ายบุรฉัตร)
4.กลุ่มงานกิจการนักเรียน
5.กลุ่มงานฝ่ายอาคารและสถานที่
6.กลุ่มฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
7.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16.กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
17.งานแนะแนว
18.งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19.ชุมนุมดนตรีไทยลูกทุ่ง ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
20.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายบุรฉัตร
21.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
22.นักเรียนทั้งโรงเรียน
23.ความร่วมมือของพ่อแม่ และผู้ปกครองของนักเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เด็กและเยาวชน ร่วมทั้งผู้ที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ที่ถูกต้องเกิดค่านิยมที่ดีงาม
2.นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
4.เผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงเรียนต่อสาธารณชน
5.ได้เงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป


ลงชื่อ พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ผู้เสนอโครงการ 12 ธ.ค.2551
ลงชื่อ จ.ส.อ.หิรัญ ผลมาตย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ผู้เสนอโครงการ 12 ธ.ค.2551
ลงชื่อ พล.ต.นิพนธ์ ปานมงคล ผู้จัดการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
ผู้อนุมัติโครงการ 17 ธ.ค.2551

ไม่มีความคิดเห็น: