วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คำกล่าวรายการในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2551

คำกล่าวรายการในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา “บูรณวิทยา”
ประจำปีการศึกษา 2551
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร

เรียน / ท่านประธานในพิธี /และแขกผู้มีเกียรติ /ทุกท่าน

ดิฉัน /เด็กหญิงจินดาพร แซ่ด่าน / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 /ในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน/ และนักเรียนทุกคน/ ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ /บูรณวิทยา /ขอขอบพระคุณ /ท่านประธานในพิธี / ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน/ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน /ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา/ “บูรณเกมส์” /ประจำปีการศึกษา 2551/ ในวันนี้ /ดิฉัน ใคร่ขอสรุปผลการจัดการแข่งขัน / เพื่อกรุณาทราบ ดังนี้
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา / ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน/ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา/ “บูรณเกมส์” /ประจำปีการศึกษา 2551/ มาตั้งแต่วันที่ 16 /ธันวาคม /พุทธศักราช 2551 / จนกระทั่งถึงวันนี้ /รวมทั้งสิ้น 4 วัน/ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ/เสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา / ด้านการจัดการแข่งขัน /และมารยาทในการชมกีฬา/ ให้แก่นักเรียน / รวมทั้งในด้านความมีคุณธรรม /จริยธรรม / รู้จักแพ้ / รู้จักชนะ/ และ/ รู้จักการให้อภัย
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ / ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มสี / คือ สีแดง / สีชมพู/ สีเหลือง /และ สีม่วง / มีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันรวม 17 ชนิด/ แบ่งเป็นกีฬาชนิดต่างๆ ดังนี้
กีฬามาตรฐาน /จำนวน 7 ชนิด /ได้แก่ /ฟุตบอล /ฟุตซอลท์ /เซปักตะกร้อ /เปตอง/ ปิงปอง/ บาสเก็ตบอล /และกรีฑา
กีฬาภูมิปัญญาไทย /จำนวน 9 ชนิด /ได้แก่ /มวยกระดิ่ง/ วิ่งวิบาก/ ตีไก่ /วิ่งเก็บของ /วิ่ง 3 ขา / กระโดดไกล/ ชักกระเย่อ /ขว้างไกล / และวิ่งกระสอบ
การจัดแข่งขันครั้งนี้ /เป็นไปด้วยความเรียบร้อย /บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้/ ทุกประการ / ดิฉัน/ ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน /ขอขอบคุณ /ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง /กองพันทหารช่างที่ 602 / กองพันทหารช่างที่ 52 / กองพันทหารช่างที่ 51 /คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง / ผู้บังคับหน่วย /ประธานชุมชนในค่ายบุรฉัตร /ประธานสโมสรนายทหารชั้นประทวน ค่ายบุรฉัตร/ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ / ท่านผู้อำนวยการ / และคุณครูทุกท่าน /โดยเฉพาะอย่างยิ่ง /พ่อแม่ผู้ปกครอง/ ของพวกเราทุกคน
บัดนี้ / ได้เวลาสมควรแล้ว /ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติ และท่านประธานในพิธี/ได้กรุณามอบถ้วยรางวัลต่างๆ/ ให้แก่กลุ่มสี / และหลังจากนั้น /ขอเรียนเชิญ /ท่านประธานในพิธี /ได้กรุณากล่าวให้โอวาท/ และกล่าวปิด/ การแข่งขันกีฬานักเรียน/ ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ /บูรณวิทยา /“บูรณเกมส์” /ประจำปีการศึกษา 2551/ ต่อไป /ขอเรียนเชิญค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: