วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คำกล่าวประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน ปี 2551

คำกล่าวประธานในพิธีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
“บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร

************************************

ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ที่ได้เชิญข้าพเจ้า มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา “บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันนี้
การกีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
การเป็นนักกีฬาที่ดี จะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายามอยู่เสมอถึงจะเป็นผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้ ควรหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนดู ถึงจะเรียกว่า เป็นผู้ชนะที่แท้จริง
และข้าพเจ้าขอขอบคุณ แทนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ที่หลายท่าน หลายหน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียน ในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้า ขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาของนักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้า ขอเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา “บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ บัดนี้

ไม่มีความคิดเห็น: