วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดกีฬานักเรียนปี 2551

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
“บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2551
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551
ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร

**************************
เรียน ท่านประธานในพิธี ท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง/ และท่านผู้ปกครอง ที่เคารพทุกท่าน
ดิฉัน เด็กหญิงจินดาพร แซ่ด่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธี ที่ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา “บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันนี้ ดิฉัน ใคร่ขออนุญาตกล่าวความเป็นมาของการจัดการแข่งขันเพื่อกรุณาทราบ ดังนี้
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา “บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2551 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา ด้านการจัดการแข่งขัน และมารยาทในการชมกีฬาให้แก่นักเรียน รวมทั้งในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้รู้จักการให้อภัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 785 คน โดยได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีแดง สีชมพู สีเหลือง และ สีม่วง มีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันรวม 17 ชนิด แบ่งเป็นกีฬาชนิดต่างๆ ดังนี้
กีฬามาตรฐาน จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอลท์ เซปักตะกร้อ เปตอง ปิงปอง บาสเก็ตบอล และกรีฑา
กีฬาภูมิปัญญาไทย จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ มวยกระดิ่ง วิ่งวิบาก ตีไก่ วิ่งเก็บของ วิ่ง 3 ขา กระโดดไกล ชักกระเย่อ ขว้างไกล และวิ่งกระสอบ
โดยการแข่งขันกีฬาทั้งหมด เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 และได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันนี้ และจะมีพิธีปิดในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความกรุณา จากท่านผู้มีอุปการคุณต่างๆ ดังนี้
  • ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ได้อนุมัติให้ใช้สนามกีฬาต่างๆ ภายในค่ายบุรฉัตร เป็นสนามแข่งขัน
  • กองพันทหารช่างที่ 602 ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล
  • กองพันทหารช่างที่ 52 ให้การสนับสนุนสนามแข่งขันฟุตบอล
  • กองพันทหารช่างที่ 51 ให้การสนับสนุนการสนามแข่งขันกรีฑาสนามกีฬากลาง การจุดคบเพลิง และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในพิธีเปิดและปิด
  • และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บังคับหน่วย ประธานชุมชนในค่ายบุรฉัตร ประธานสโมสรนายทหารชั้นประทวนค่ายบุรฉัตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

บัดนี้ ได้เวลาเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี/ได้กรุณากล่าวให้โอวาทและกระทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา /“บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2551 ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: