วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

คำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2551 ทางโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.2551 เหตุผลที่มาจัดตอนเย็นวันที่ 15 ส.ค.2551 ก็เพื่อให้ตรงกับโครงการตลาดนัดบูรณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มาตลาดนัดได้ร่วมพิธีด้วย

คำกล่าวถวายราชสดุดีฯ ของ พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีข้อความดังนี้ (ปรับปรุงมาจากคำกล่าวถวายราชสดุดีฯ ของรัฐบาล เมื่อ 12 ส.ค.2551)

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พ่อค้า แม้ค้า พร้อมเหล่าพสกนิกรที่อยู่ในตลาดนัดบูรณะ (ถนนคนเดิน ลานกีฬาและวัฒนธรรม) แห่งนี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้

ข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทยทุกคน ต่างประจักษ์ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอันหนัก เพื่อปวงประชามาเป็นเวลานานกว่า 58 ปี ที่ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ปวงชนชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระเมตตากรุณา และพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศทั่วโลก

โครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ที่ได้รับการรังสรรค์ด้วยพระปรีชาญาณ และพระอัจฉริยภาพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ประชากรสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรและราษฎรในชนบท ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า มีรายได้เพิ่มพูนเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังทรงช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมงานศิลปะช่างฝีมือทุกแขนง ให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศและสืบทอดถึงอนุชนอาณาประชาราษฎร์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างทั่วถ้วน อีกทั้งพระปรีชาสามารถ และพระเกียรติคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยกย่องเทิดทูนกันทั่วไป

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พ่อค้า แม้ค้า พร้อมเหล่าพสกนิกรที่อยู่ในตลาดนัดบูรณะ แห่งนี้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

(ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้า)
“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย/ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย/ และอานุภาพสรรพ/ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล/ โปรดอภิบาลประทานชัยมงคล/ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ/ ให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ /พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย/ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ/ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด/ ขอจงสัมฤทธิ์ /สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา /ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า/ ของเหล่าพสกนิกร/ ตราบกาลนิรันดร์ เทอญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ไม่มีความคิดเห็น: